top of page
ค้นหา
  • ratree5

👨‍🦳ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้สูงอายุ หรือ Sarcopenia👩‍🦳

คือ การสูญเสียมวลของกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ซึ่งภาวะนี้ถือเป็นกลุ่มอาการของผู้สูงอายุ (Geriatric Syndrome) ที่พบบ่อยถึง 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุทั่วไป เพราะความแข็งแรงและมวลกล้ามเนื้อฝ่อลงตามวัย ผู้สูงวัยหลายคนจึงประสบกับภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยที่อาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้หลังจากอายุ 40 ปี มวลกล้ามเนื้อก็จะเริ่มลดลงร้อยละ 1 – 2 ต่อปี แต่เมื่อหลังอายุ 50 – 60 ปี ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็จะลดลงด้วย ประมาณร้อยละ 1.5 ต่อปี และลดลงเร็วขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นผู้สูงอายุควรจะต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีการมีออกกำลังอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ Line Official: @thesenseliving

Tel: 082-263-2665

コメント


bottom of page