top of page
ค้นหา

เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า คืออะไร (What is Electrostimulation)


เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Electrostimulation)


เป็นเครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ใช้ในการบำบัดรักษาทั้งในผู้ป่วยกลุ่มกระดูกและกล้ามเนื้อ และกลุ่มระบบประสาท โดยการใช้กระแสไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ ในการกระตุ้นผ่านกล้ามเนื้อ และเส้นประสาท เพื่อให้ผลทางการรักษาตามภาวะของผู้ป่วย โดยสามารถแบ่งตามรูปแบบของกระแสไฟฟ้าได้ 6 กลุ่มดังนี้

1. ใช้ในการลดปวด ลดเกร็งของกล้ามเนื้อ

กระแสประสาทสามารถรบกวนการทำงานเส้นประสาทนำความเจ็บปวดได้ จึงสามารถลดปวด และการเกร็งของกล้ามเนื้อได้ทั้งในระยะอักเสบเฉียบพลัน และระยะเรื้อรัง


2. เพื่อลดการบวม เพิ่มการไหลเวียนเลือด และเร่งสมานแผล

ช่วยเพิ่มการดูดกลับสารน้ำ และโปรตีนนอกระบบไหลเวียน เพื่อลดการบวมในระยะอักเสบเฉียบพลัน


3. เพื่อชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ

สามารถใช้กระตุ้นกล้ามเนื้อที่ขาดเส้นประสาทมาเลี้ยงให้เกิดการหดตัว เพื่อชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ ลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้


4. ใช้ในการผลักดันยาบางชนิดเข้าสู่เนื้อเยื่อ

กระแสไฟฟ้าสามารถใช้ผลักดันยาที่มีประจุได้ เช่น ใช้ในการผลักโมเลกุลยาแก้ปวดบางชนิดเข้าสู่ผิวหนังเพื่อลดอาการปวด เพื่อเพิ่มผลการลดปวดร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้า


5. ชี้นำการเคลื่อนไหว

ใช้กระตุ้นกล้ามเนื้อให้เกิดการทำงาน เพื่อฝึกสั่งการกล้ามเนื้อในส่วนที่ต้องการ ใช้ในการฝึกควบคุมกล้ามเนื้อในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง ในระยะฟื้นฟู


6. เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

กระแสไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นให้เกิดการหดตัวอย่างเต็มแรงของกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ


Comments


bottom of page