top of page

ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

 ปัจจุบัน โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบและเคยเส้นเลือกสมองแตก ต้องได้รับการดูแลควบคู่ไปกับการฟื้นอย่างถูกวิธีโดยผู้เชี่ยวชาญ เพราะการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีวิธีการแตกต่างจากการรักษาโดยทั่วไป ต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านประสาทวิทยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่หลากลายและทันสมัย มีการกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพมืออาชีพ พร้อมด้วยการดูแลโภชนาการที่เหมาะสม รวมไปถึงมีจิตวิทยาในการฟื้นฟูคนไข้ให้กลับมาปกติ พึ่งพาตนเองได้  ห่างไกลจากโรคอัมพาต อัมพฤกษ์ให้มากที่สุด

S__8855653.jpg

สำหรับการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้ได้ผลดีที่สุด ผู้ป่วยควรได้รับการฟื้นฟูอย่างเร็วที่สุด โดยเฉพาะการฟื้นฟูในช่วง 3 เดือนแรกหลังเกิดอาการจะได้ผลดีที่สุด ซึ่งทางการแพทย์ถือว่าเป็นโอกาสทองของการฟื้นฟู ซึ่งการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต้องเป็นแบบองค์รวม โดยทำการประเมินผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อค้นหาปัญหาความบกพร่องของร่างกายและจิตใจ การสูญเสียความสามารถ และความด้อยโอกาส ทำให้สามารถตั้งเป้าหมาย วางแนวทางการฟื้นฟูอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับเข้าสู่ครอบครัว สังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

bottom of page